Seniormødre – en ny start for ældre med minoritetsbaggrund

Et motiverende fællesskab, et nyt blik på egen rolle og ressourcer og et lille kærligt puf ud af tryghedszonen. Seniormødre er, som en del af Bydelsmødreindsatsen, med til at give ældre med etnisk minoritetsbaggrund nyt mod på seniorlivet i Danmark.

Der er mange udfordringer forbundet med at blive ældre. For ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der måske aldrig helt har fundet fodfæste i det danske samfund, kan der være særlige barrierer for trivsel i seniorlivet. Det gælder ikke bare sprogvanskeligheder. Anderledes normer og forventninger til ældres rolle i familien end dem de kender fra hjemlandet kan opleves som et kulturchok.

Og samtidig kan fordomme, mistro til eller manglende viden om samfundet afskære dem fra at benytte de muligheder, de har for aktiv deltagelse, sundhed og trivsel. De barrierer gør ældre med etnisk minoritetsbaggrund til en særlig sårbar gruppe – noget der ofte overses i den generelle debat.

Seniormødre er et tilbud, som imødekommer denne gruppe ældres behov for støtte til at opnå bedre trivsel i en ny livsfase. Ligesom de øvrige Bydelsmødreindsatser bygger Seniormødre på princippet om at blive selvhjulpen gennem hjælp til selvhjælp. Derfor er der ikke kun fokus på det sociale samvær, men også på at kvinderne tilegner sig ny viden og nye kompetencer som motiverer til aktiv deltagelse og opbygger tillid til det offentlige system.

Seniormødrene har blandt andet fået erfaring med at bruge deres stemmeret i forbindelse med folketings- og kommunalvalg, ligesom faglige oplæg om fx sundhed og mental trivsel er en del af aktiviteterne. Men også rundvisninger på lokale sundhedscentre, vejledning i at bruge digitale løsninger, museumsbesøg og udflugter er eksempler på aktiviteter som Seniormødrene selv arrangerer med hjælp fra frivillige bydelsmødre.

Fakta:

  • De første Seniormødregrupper startede op på Amager i 2016 i samarbejde med Københavns Kommune. I dag drives de videre af lokale bydelsmødre.
  • I 2019 blev yderlige 2 grupper etableret i samarbejde med Frederiksberg Kommune
  • Deltagerne er overvejende i aldersgruppen 60+
  • Eksempler på aktiviteter: rundvisninger på Sundhedscentre og andre offentlige tilbud til ældre, faglige oplæg om fx sundhed og mental trivsel, almen folkeoplysning og viden om den danske samfundsmodel, vejledning i digitale løsninger, NEM-ID, museumsbesøg m.m.

 

Yderligere info om Seniormødre: Kontakt Shazia Mughal på shazia@socialtansvar.dk eller tlf. 6067 0844