Mind the democracy

Mind the Democracy skaber motivation og mod til demokratisk deltagelse gennem viden, kompetencer og fællesskab

Demokratisk deltagelse og aktivt medborgerskab er en nøgle til indflydelse, der rækker ud over et kryds på stemmesedlen. Mind the Democracy arbejder for at styrke etniske minoriteters muligheder for demokratisk deltagelse og herigennem nuancere billedet af, hvem danskerne er anno 2020. Det gør vi ved at uddanne demokrati inspiratorer som mobiliserer andre til at blive bevidste om deres rolle og muligheder i hverdagsdemokratiet.

Styrker tilliden til demokratiet

Demokratisk dannelse er en grundsten i Mind the Democracy-projektet. Gennem vores Gadehøjskoler får deltagerne en grundlæggende forståelse for den danske demokratimodels rødder, værdier og normer. Mange af deltagerne har savnet denne baggrundsviden. De oplever at Gadehøjskolen er med til at knække koden til de demokratiske processer og gøre de abstrakte spilleregler mere håndgribelige. Det styrker tilliden til demokratiet.

Styrker lyst og mod til deltagelse

Deltagerne oplever at de ”opdager” demokratiet som andet end en styreform - som noget der gennemstrømmer hverdagslivet på mange niveauer. Gadehøjskolerne giver dem mulighed for at gøre sig konkrete erfaringer med demokrati. Det kan handle om at lytte til andres holdninger og give udtryk for sine egne – og de udfordringer, det kan give når man måske er uenige. Deltagerne fremhæver øvelser i den gode samtale og det saglige argument som en ny erfaring med at uenighed ikke behøver at føre til konflikt. Det styrker lyst og mod til deltagelse.

Styrker bevidsthed om egen handlekraft og demokratiske ressourcer

Som demokrati inspiratorer bliver deltagerne aktive medskabere af demokratisk udvikling, når de skal planlægge og gennemføre deres egne gadehøjskoler for deres egne netværk. De oplever at de metoder og øvelser, de har med fra Gadehøjskoleuddannelsen kan åbne op for samtaler om dilemmaer og tabuer, som ikke tidligere er blevet italesat, fx spørgsmål om politik, ligestilling og familieforhold. Den forandring, de er med til at skabe for andre, styrker bevidstheden om egen handlekraft og demokratiske ressourcer.

Styrker tilhørsforhold og fællesskaber

Som helhed udgør Mind the Democracy en indgang til medborgerskab, hvor det at kunne afprøve demokratiske kompetencer i et ligeværdigt fællesskab med andre der i nogen grad har samme forudsætninger, skaber tryghed og giver lyst mere. Et nyt blik for demokrati som noget vi kan gøre i hverdagen og koblingen til det større fællesskab underbygger følelsen af at være en del af samfundet. Det styrker tilhørsforhold og fællesskaber.

Vil du vide mere om Mind the Democracy så kontakt konsulent Rojin Sheikh Hasan rojin@socialtansvar.dk

Mind the Democracy på Facebook    Til Demokrati-Inspiratorerne