Organiseringen

Bydelsmødre Danmark er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

I det daglige ledes Bydelsmødre Danmark af et landssekretariat.

I sekretariatet arbejder vi for

  • at opkvalificere Bydelsmødrenes faglighed gennem ny viden og erfaringsdeling
  • at bakke op omkring de lokale Bydelsmødregruppers fællesskab og forankring
  • at udbrede konceptet til flere boligområder i Danmark
  • at skabe netværk og erfaringsdeling på tværs af grupperne i Danmark
  • at skabe samarbejder som fremmer Bydelsmødre
  • at styrke konceptet Bydelsmødre
  • at dokumentere og sprede viden om Bydelsmødrenes indsats
  • sikre midler til indsatsens drift og udvikling

Find sekretariatets medarbejdere og kontaktoplysninger 

Bydelsmødre Danmark har både en strategisk og en demokratisk valgt styregruppe.

Den strategiske styregruppe er strategisk sparringspartner for ledelsen af Bydelsmødre Danmark. Formålet er at støtte Bydelsmødre Danmark med at udvikle sig og sikre Bydelsmødreindsatsen, så den fortsat er vedkommende, synlig og stærkt forankret.

Se medlemmerne i den strategiske styregruppe 

Den demokratiske styregruppes formål er at støtte Bydelsmødre Danmark med at opfylde organisationens formål, og at sikre forbindelse mellem Bydelsmødre Danmark og de lokale Bydelsmødregrupper. Styregruppen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Alle medlemmer vælges på Bydelsmødrenes årlige landsmøde.

Se medlemmerne i den demokratiske styregruppe 

Valg til Bydelsmødrenes demokratiske styregruppe

Medlemmer

Den demokratiske styregruppe består af 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Styregruppen vælges på Bydelsmødrenes årlige landsmøde.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges i ulige år, mens 3 medlemmer vælges i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter har ret til at deltage ved alle styregruppemøder, men har dog ikke stemmeret.

I tilfælde af at et ordinært medlem udtræder af styregruppen i valgperioden, overtager førstesuppleanten valgperioden fra det medlem, som udtræder af styregruppen.

På første styregruppemøde efter det årlige landsmøde konstituerer styregruppen sig med en forkvinde og næstforkvinde.

Opstilling af medlemmer

Hvis man ønsker at stille op til styregruppen, skal man først sikre opbakning fra den Bydelsmødregruppe man er tilknyttet, dernæst skal man kontakte landssekretariatet.

Valgområder

For at sikre geografisk repræsentation er Danmark inddelt i 7 valgområder. De til enhver tid gældende valgområder kan findes på Bydelsmødrenes hjemmeside. Der vælges 1 medlem i hvert valgområde.

Valgprocedure

Ved valg af styregruppen på det årlige landsmøde, har hver af de fremmødte stemmeberettigede deltagere én stemme for hvert af de valgområder, hvor der skal vælges et nyt ordinært medlem til styregruppen.

Man er stemmeberettiget, når man er uddannet Bydelsmor og deltager på det årlige landsmøde.

For hvert af de valgområder, hvor der skal vælges et medlem til styregruppen, indtræder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer.

Blandt de øvrigt opstillede, indtræder de to kandidater, der har opnået det højeste antal stemmer efter valget af de ordinære medlemmer, som suppleanter i styregruppen. De to suppleanter skal komme fra to forskellige valgområder.

Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages omvalg mellem disse.

Find referaterne fra den demokratiske styregruppes møder