Social kontrol

Temaet for årets landsmøde er social kontrol, men hvad er social kontrol egentlig, og hvorfor er det vigtigt at bringe op?

Københavns Kommune har siden 2013 arbejdet på at forebygge social kontrol. I efteråret 2016 nedsatte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en ekspertgruppe, som har udarbejdet en rapport med anbefalinger til forebyggelse af social kontrol. Chef for Bydelsmødre Mai-Britt Haugaard Jeppesen har været en del af denne ekspertgruppe.

Definition af social kontrol

Ekspertgruppen siger følgende om social kontrol:

”Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle” (Københavns Kommune, 2017, s. 7).

Hvor finder social kontrol sted?

Social kontrol kan finde sted i alle samfund og kulturer og drejer sig om regulering af et menneskes adfærd for f.eks. at opretholde bestemte normer og værdier. Social kontrol kan være en del af hverdagslivet blandt andet i forbindelse med børneopdragelse. Det kan derfor være svært at afgøre, hvornår noget kan karakteriseres som social kontrol og ikke streng børneopdragelse (Københavns Kommune, 2017).

Social kontrol rækker ud over ’almindelig’ børneopdragelse, når et menneske underlægges begrænsninger så stærke, at man mistrives, mister sin selvbestemmelse og har svært ved at deltage som aktiv borger i samfundet (Københavns Kommune, 2017).

Social kontrol findes i mange former

Social kontrol optræder i mange former og kan påvirke den unges frihed i forhold til hverdagsvalg som:

  • Tøjvalg
  • Socialt samvær
  • Bevægelsesfrihed som deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter

Og social kontrol kan dreje sig om begrænsninger og kontrol af livsvalg som valg af:

  • Uddannelse
  • Job
  • Partner
  • Ægteskab
  • Skilsmisse

I ekstreme tilfælde kan social kontrol ende ud i tvang, trusler og fysisk vold (Københavns Kommune, 2017).

Hvem udøver social kontrol?

Undersøgelser viser, at det primært er familien, der udøver social kontrol mod unge. Men både slægtninge, i Danmark såvel som oprindelseslandet, og det sociale netværk kan også have betydning. På den måde kan forældrenes sociale kontrol være et resultat af den sociale kontrol, som de selv udsættes for i deres omgangskreds eller fra slægtninge. Det kan f.eks. ske, når forældrene ønsker at beskytte familiens omdømme (Københavns Kommune, 2017).

Konsekvenser ved social kontrol

Som nævnt er temaet for landsmødet 2017 social kontrol. Men hvorfor er det vigtigt for Bydelsmødrene at italesætte social kontrol?

At blive udsat for social kontrol kan have alvorlige konsekvenser for den unge, da kontrollen blandt andet kan føre til psykisk mistrivsel, blive en barriere for social integration og føre til æresrelaterede konflikter (Københavns Kommune, 2017). Derfor er forebyggelsen af social kontrol vigtig.

En landsdækkende undersøgelse fra 2011 foretaget blandt 3.000 unge mellem 15 og 20 år viser centrale udfordringer med social kontrol blandt minoritetsetniske unge (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2011, refereret af Københavns Kommune, 2017).

Undersøgelsens resultater

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at unge med etnisk minoritetsbaggrund på næsten alle parametre oplever mere social kontrol end unge med etnisk danskbaggrund. Derudover er den sociale kontrol mest udbredt, når det gælder parforhold, seksualitet og køn. Cirka hver fjerde ung med etnisk minoritetsbaggrund er bange for, at deres familie skal vælge en ægtefælle mod deres vilje.

En anden undersøgelse fra 2015 viser, at LGBTQ+ personer med etnisk minoritetsbaggrund på en række områder har dårligere levevilkår end andre LGBTQ+ personer. 33 procent har overvejet selvmord inden for det seneste år, og 18 procent har været udsat for voldstrusler fra familiens side (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015, refereret af København Kommune, 2017).

Læs mere

Læs hele rapporten fra København Kommune