Hverdagens integration – vores ansvar!

Integration er på alles læber – det er godt, for den gode integration er alles ansvar - det er nemlig den integration som foregår i hverdagen mellem os mennesker.
Den gode integration har vi alle et ansvar for vil lykkes.

I Gyldendals ordbog defineres Integration, som den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. Integration kan altså defineres, som det der samler og forener og som der vokser et nyt fællesskab ud af. Den slags fællesskaber kræver noget af os alle sammen, det kræver at vi vender os mod hinanden, skaber øjenkontakt, smiler, stopper op og hilser.

Bydelsmødre er eksperter i at skabe fællesskaber lokalt. Vi kalder det hverdagens integration. Vi har mange års erfaring med at integrere kvinder, som oplever at leve i udenforskab. Økonomer Uden Grænser anslår at omkring 80.000 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har brug for en Bydelsmor – kvinder som har brug for støtte til de første usikre skridt ud af udenforskabet og ind i fællesskabet. Og hvert år leverer Bydelsmødre 137.000 frivillige timer for at hjælpe den gruppe kvinder. (Læs rapporten fra ØUG blandt andre evalueringer her.)

For os handler integration om at styrke det enkelte menneske, bygge selvtillid op og skabe ligeværdige relationer mellem mennesker. Skabe ligeværdige, lokale fællesskaber, hvor man mødes, deler viden og erfaringer. Hvor man undrer sig, stiller spørgsmål og hvor man hjælper hinanden med at komme klogere videre.

For en del år siden, da vi var i gang med at udvikle Bydelsmødrekonceptet, sagde en af Bydelsmødrene, at det var vigtigt, at Bydelsmødre og de kvinder, Bydelsmødrene hjalp, ikke blev delt op i forskellige grupper, men blev opfattet som en del af samme fællesskab som ligeværdige medlemmer. Hun sagde, at oplevelsen skal være, at vi bare bytter erfaringer, for vi lærer alle sammen noget, når vi taler med hinanden. Den gensidighed og det ligeværd bygger Bydelsmødre på; oplevelsen af at være en del af noget, kunne bidrage med noget og være noget for nogen. Hverdagens integration er lokale fællesskaber, hvor alle oplever sig som en bidragende del, hvor alle betyder noget og hvor alle forventer noget af hinanden.

Hos Bydelsmødre ved vi, at det at opleve sig som en vigtig del af et lokalt fællesskab styrker følelsen af at høre til, det at se sig selv som en væsentlig motivator for andre, styrker handlekraften, det at bygge bro mellem kvinder og lokale tilbud, styrker troen på, at man er en nødvendig del af samfundet.

Men det er ikke gjort med det. Robert Putnam, en amerikansk sociolog, er blandt andet optaget af et samfunds sammenhængskraft. Sammenhængskraft handler om at opbygge tillid, styrke relationer og netværk og have forståelse for samfundets skrevne og uskrevne regler. Putnam bruger begreberne afgrænsede og brobyggende netværk. I de afgrænsede netværk mødes man med mennesker, man ligner, mens man i de brobyggende netværk overskrider det kendte og mødes på tværs og derved får man indsigt i hinandens hverdag. At lytte til og tale med mennesker, som ikke er fra ens nære netværk og som man ikke mødes med til daglig, åbner op for nye perspektiver og nye måder at se og forstå hinanden og verden på. Ifølge Putnam afhænger et samfunds sammenhængskraft af evnen til at mødes i disse brobyggende netværk.

Fællesskaber og solide relationer mellem mennesker styrker altså det enkelte menneske, men det styrker også sammenhængskraften i et samfund. Hos Bydelsmødre har vi brug for jer for at integrationen i Danmark skal lykkes. Vi har brug for at netværk åbnes op og har lyst til samtaler og møder med mennesker, vi ikke umiddelbart synes vi ligner.

De bedste løsninger findes i fællesskab. Integration er vores fælles ansvar.

God sommer og de bedste hilsener

Mai-Britt
Chefkonsulent
Bydelsmødrenes Landsorganisation