Frivillige understøtter positive læringsmiljøer i familien

Nyt metodeudviklingsprojekt skal styrke mulighederne for, at flere børn fra udsatte familier får en optimal skolegang og gennemfører en uddannelse til gavn for dem selv, deres familier og det danske samfund.

Forskning peger på, at læringsmiljøet i hjemmet sandsynligvis er den vigtigste mekanisme igennem, hvilken forældre kan påvirke deres børns uddannelse. Familiens ressourcer har derfor stor betydning for børns udvikling og muligheder senere i livet.

Udsathed slår tydeligt igennem i folkeskolen og senere i forhold til andelen af unge, der kommer ind på ungdomsuddannelserne. Ikke-udsatte børn klarer sig betydeligt bedre i folkeskolen og opnår oftere videregående uddannelser end børn fra udsatte familier. 

Et nyt initiativ i Bydelsmødre retter fokus på forældrene og på at styrke deres forældrekompetencer og -ansvar, så forældrene i højere grad kan bakke op om deres barns læring og udvikling. Initiativet bygger på metoder og erfaringer fra Bydelsmødre og baba.

Formålet med initiativet er at udvikle en metode og afprøve den i samarbejde med forældre og skole. Målet med frivilligindsatsen er ikke at ændre på skolens praksis, men snarere at tilføre en stærk(-ere) opbakning fra hjemmet. Grundtanken er, at de frivillige kan møde familierne med forståelse og uden løftede pegefingre, og at de som velfungerende rollemodeller kan understøtte forældrenes motivation, kompetencer og samspil med systemet.

Hvis du vil vide mere om initiativet, er du velkommen til at skrive til projektleder Mette Gram på mette@socialtansvar.dk

Initiativet ”Positive læringsmiljøer i familien” er finansieret af Den A. P. Møllerske Støttefond og løber frem til ultimo maj 2022.