Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

§ 1 Organisationens navn og hjemsted

Organisationens navn: Bydelsmødrenes Landsorganisation

Organisationens hjemsted pr. 7/9 2013: Pasteursvej 2, 1799 København V

§ 2 Organisationen

Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation forankret i den almennyttige non-profit organisation: Fonden for Socialt Ansvar.

§ 3 Organisationens vision, formål og mission

Vision: Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder ud fra visionen om, at alle kvinder og deres familier med etnisk minoritetsbaggrund eller kvinder, som er socialt isolerede får den hjælp og viden, de har behov for, så de kender deres muligheder, rettigheder og pligter og kan blive aktive medborgere i deres lokalsamfund.

Formål: Bydelsmødrenes Landsorganisations formål er:

 • At støtte og rådgive etablerede og nye Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk.
 • At indsamle viden og erfaringer med henblik på at videreudvikle og styrke Bydelsmødre-indsatsen på landsplan.
 • At udbrede kendskabet til Bydelsmødre og deres resultater.

Mission: Dette sikres ved at Bydelsmødrenes Landsorganisation:

 • Etablerer en organisationsmodel som sikrer faglig og finansiel forankring for de lokale Bydelsmødre-projekter, foreninger og netværk.
 • Videreudvikler indholdet i Bydelsmødre-konceptet.
 • Samler best pratice og formidler denne.
 • Synliggør Bydelsmødre-indsatsen.
 • Udbreder Bydelsmødre-konceptet til flere boligområder og byer i landet.

§ 4 Medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation

 1. Medlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation er åben for Bydelsmødre-projekter, - foreninger og - netværk. Medlemmerne skal tilslutte sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Hvert medlem indgår en samarbejdsaftale med Bydelsmødrenes Landsorganisation. Når optagelse som medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation er godkendt af styregruppen, er man medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation.
 2. Støttemedlemmer: Bydelsmødrenes Landsorganisation kan også optage støttemedlemmer, som tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisations værdigrundlag og vedtægter. Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret ved det årlige landsmøde.
 3. Landssekretariatet behandler anmodninger om medlemskab af Bydelsmødrenes Landsorganisation, samt indgår og underskriver en standard samarbejdsaftale med de nye medlemmer. Nye medlemmer forelægges styregruppen til godkendelse på førstkommende styregruppemøde.
 4. De medlemmer, der tilslutter sig Bydelsmødrenes Landsorganisation, bevarer fortsat selvstændighed og tilbydes samtidig støtte af sekretariatets konsulenter jf. samarbejdsaftalen.
 5. Hvis et Bydelsmødre-projekt, en - forening eller et - netværk modarbejder Bydelsmødrenes Landsorganisations vedtægter eller værdier eller bryder samarbejdsaftalen, vil samarbejdet mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmet ophøre. Styregruppen træffer afgørelse om evt. eksklusion af et medlem.

§ 5 Styregruppen

 1. Den politiske ledelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation varetages af en demokratisk valgt styregruppe med op til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.
 2. Styregruppen vælges på det årlige landsmøde af de fremmødte stemmeberettigede deltagere.
 3. For at sikre geografisk repræsentation blandt medlemmerne i styregruppen har styregruppen ansvaret for at inddele Danmark i 7 valgområder under hensyntagen til antal Bydelsmødre i det enkelte valgområde. Evt. ændring af valgområder skal ske inden udgangen af juni.
 4. Fra hvert af de valgområder, hvor der skal vælges ny repræsentant til styregruppen, indtræder den kandidat, som opnår det største antal stemmer som ordinært medlem af styregruppen. Blandt de øvrige opstillede indtræder de to som har opnået det største antal stemmer, som suppleanter, dog således at de kommer fra to forskellige valgområder af hensyn til den geografiske repræsentation. Den suppleant, som har fået flest stemmer indtræder som første suppleant. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater foretages omvalg mellem disse.
 5. Styregruppen har ansvaret for at anbefale, at der opstilles mindst en kandidat fra hvert valgområde.
 6. Ordinære medlemmer vælges for to år af gangen. 4 vælges i ulige år, 3 vælges i lige år. I tilfælde af at et ordinært medlem udtræder af styregruppen i valgperioden overtager første suppleanten valgperioden fra det medlem, som går ud af styregruppen.
 7. Suppleanter vælges for et år af gangen.
 8. Suppleanter har ret til at deltage i styregruppemøderne, dog uden stemmeret.
 9. Styregruppen konstituerer sig med en forkvinde og en næstforkvinde på førstkommende styregruppemøde efter landsmødet.
 10. Styregruppen sikrer, at vedtægterne følges ved det årlige landsmøde, og at styregruppens medlemmer er på valg efter vedtægterne.
 11. Styregruppen afholder minimum fire årlige møder, som indkaldes med minimum 3 ugers varsel.
 12. Styregruppen har samme opgaver og ansvar, som en bestyrelse i en forening.
 13. Styregruppens medlemmer og suppleanter arbejder uden vederlag, men kan i forbindelse med styregruppens opgaver få dækket evt. omkostninger til rejser, forplejning og ophold m.v. efter regning.
 14. Styregruppen suppleres af de(n) til en hver tid siddende konsulent(er) i Bydelsmødrenes Landsorganisations landssekretariat. Styregruppen har mulighed for at invitere større donorer samt faglige ressourcepersoner til at sidde med i styregruppen med observatørstatus.
 15. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over trufne beslutninger. Det godkendte referat lægges på www.bydelsmor.dk.
 16. Referat skal modtages af styregruppens medlemmer, konsulenter(er) i Bydelsmødrenes Landsorganisation og direktør for Fonden for Socialt Ansvar senest 3 uger efter styregruppemødet.

§ 6 Stemmeregler i styregruppen

 1. Styregruppen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af resten af styregruppens ordinære medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i styregruppen. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Videns – og udviklingsgrupper i Bydelsmødrenes Landsorganisation

 1. Styregruppen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver.
 2. Efter aftale med styregruppen kan der nedsættes videns –, erfarings og udviklingsgrupper.
 3. Disse grupper arbejder i løbende dialog med styregruppen og sekretariatet.

§ 8 Driftsgrundlag / Finansiering

 1. Landssekretariatet og landsdækkende aktiviteter skal finansieres gennem fundraising f.eks. fra stat/EU, større fonde, større virksomheder o. lign.
 2. De lokale projekter står som hovedregel selv for finansieringen af de aktiviteter, der ligger lokalt, herunder evt. løn/honorar til tovholdere og Bydelsmødre.
 3. Landssekretariatet kan medvirke til at tilvejebringe midler til en medfinansiering af lokale Bydelsmødre projekter.
 4. Såfremt lokale projekter ønsker at søge midler uden for deres geografiske område, f.eks. fra stat/EU, større fonde, større virksomheder o. lign., skal styregruppen godkende dette.
 5. Hvis lokale Bydelsmødre-projekter søger om midler i rammerne af a) en helhedsplan finansieret af Landsbyggefonden eller b) en bred kommunal ansøgning, som omfatter et større antal boligsociale indsatser, skal styregruppen ikke godkende sådanne ansøgninger, men informeres herom.

§ 9 Økonomi

 1. Bydelsmødrenes Landsorganisations regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Bydelsmødrenes Landsorganisations årsregnskab revideres af Fonden for Socialt Ansvars revisor og fremlægges for bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar.

§ 10 Det årlige landsmøde

 1. Styregruppen indkalder gennem Landssekretariatet skriftligt / e-mail til landsmødet med mindst seks ugers varsel.
 2. Landsmødet afholdes i efteråret inden udgangen af oktober.
 3. Skriftlige forslag skal være styregruppen i hænde senest tre uger før landsmødet.
 4. På det årlige landsmøde vælges nye medlemmer til styregruppen, i de valgområder, hvor den siddende kandidat er på valg.

§ 11 Regler for afstemning ved landsmødet

 1. Ved afstemninger på landsmøder har hver af de fremmødte stemmeberettigede deltagere én stemme.

§ 12 Ændring af vedtægter for Bydelsmødrenes Landsorganisation

 1. Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal være styregruppen i hænde senest tre uger inden landsmødet afholdes. Styregruppen kan fremsætte egne forslag til ændringer af vedtægter.
 2. Forslag til ændring af vedtægter skal udsendes sammen med program senest to uger før landsmødet.
 3. Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere stemmer for forslaget.

§ 13 Nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation

 1. En nedlæggelse af Bydelsmødrenes Landsorganisation behandles på to på hinanden følgende landsmøder, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
 2. En nedlæggelse kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere stemmer for det.
 3. Forslag om nedlæggelse indsendes efter reglerne for vedtægtsændringer i Bydelsmødrenes Landsorganisation.
 4. Evt. overskydende midler disponeres af Fonden for Socialt Ansvar under iagttagelse af de betingelser, hvorunder midler fra tredje part er givet.

Vedtægterne blev gennemgået og vedtaget på det ekstraordinære landsmøde den 7. september 2013

Læs vedtægterne som pdf